KONTAKT
KONTAKT

POSEIDONKLINIKEN BÖRJAR MED PRP-BEHANDLINGAR

Förebyggar, motverkar och bromsar håravfall
Smärtfri PRP-behandling
Behandling fri från biverkningar
Poseidonkliniken har inlett ett nära samarbete med MediCura AS om PRP-behandlingar. En PRP-behandling syftar till att förebygga, motverka och bromsa håravfall genom en förstärkning av kroppens tillväxt- och reparationsmekanismer i hårbotten och hårrötter. PRP är en förkortning av Platelet Rich Plasma, det vill säga allogena tillväxtämnen. Eftersom PRP således är kroppseget finns inga biverkningar från en PRP-behandling.

En PRP-behandling utan bedövning är mycket smärtsam. Vid felaktigt lagd bedövning, eller om bedövningskräm används, motverkar och hämmar det resultatet av PRP-behandlingen. Av det skälet väljer många kliniker att avstå från att ge kunden bedövning. Poseidonkliniken lägger dock bedövning på ett sådant sätt att resultatet från behandlingen inte påverkas överhuvudtaget och en PRP-behandling hos Poseidonkliniken är därför helt smärtfri. Den bedövningsmetod som Poseidonkliniken är en del av det PRP-protokoll som legitimerade läkaren Tom Viken har utvecklat och som Poseidonkliniken har en exklusiv rätt att använda i sina PRP-behandlingar.

Framgång och verkan av en PRP-behandling är helt och hållet beroende av vilket medicinskt protokoll som används. University of California, Los Angeles (UCLA), som är ett av världens främsta medicinska forskningsinstitut, har forskat kring PRP:s verkan på håravfall. Baserat på dessa forskningsresultat har framtagits ett medicinskt protokoll som ger mycket gynnsamma resultat. UCLA-metoden visar att blodkoncentration, lokalbedövning, injektionsdjup och injektionsmönster har en direkt påverkan på resultatet. Den legitimerade läkaren Tom Viken – en av Norges ledande experter inom PRP och grundare av MediCura – har gjort tusentals PRP-behandlingar enligt UCLA-metoden. Tom Viken har baserat på dessa erfarenheter vidareutvecklat UCLA-metoden genom att succesivt förändra PRP-koncentrationen och lägga en annan typ av nervblockerande lokalbedövning. Resultaten från behandlingar som gjorts med dessa förändringar har givit ännu bättre resultat än de som gjorts med en strikt tillämpning av UCLA-metoden.

Orsaken till att en PRP-behandling inte ger en bra verkansgrad är en för låg PRP-koncentration, felaktigt lagd lokalbedövning och/eller att injektion av PRP inte skett på rätt djup eller i ett felaktigt mönster i hårbotten.

Tom Viken har utfört tusentals behandlingar som utförts enligt det medicinska protokoll som han har tagit fram.

PRP är i sig inte något nytt och flera aktörer på marknaden har erbjudit PRP-behandlingar under flera år med varierande framgång. Poseidonkliniken har varit skeptisk på grund av bristen av vetenskapliga bevis för att det fungerar på en övervägande del av de som behandlas. Poseidonkliniken har därför valt att inte erbjuda denna typ av behandlingar. Resultaten från de PRP-behandlingar som utförts enligt det medicinska protokoll som Tom Viken tagit fram visar dock på mycket god verkansgrad hos en övervägande del av de som genomför behandlingen och resultaten har varit imponerande.
Tom Vikens vidareutvecklade UCLA-protokoll är en företagshemlighet. Genom samarbetet med Tom Viken och MediCura får Poseidonkliniken rätt att utföra PRP-behandlingar enligt Tom Vikens protokoll. Poseidonkliniken kommer att erbjuda PRP-behandling mot håravfall både som självständig behandling och samtidigt med hårtransplantation för de kunder som önskar.
Dr Viken har också utvecklat ett protokoll för PRP-behandling av artros och på sikt kommer Poseidonkliniken även att utföra PRP-behandingar för andra besvär än håravfall.

Ju tidigare man sätter in en PRP-behandling desto bättre förutsättningar finns att bromsa håravfallet. Begynnande håravfall upptäcks vanligtvis genom att man finner hårstrån som blivit tunnare och inte täcker hjässan lika bra som förut. Efter en tid faller sedan hårstrået av och hårsäcken upphör då i allmänhet att producera nytt hår. Gradvis uppstår en generell och diffus hårväxt. På konsultationen bedöms i vilket stadie håravfallet befinner sig och om PRP är en lämplig behandling.

KONSULTATION OM PRP

Innan PRP-behandling påbörjas genomförs en konsultation som tar cirka 30 minuter. Om du bestämmer dig för att göra behandlingen kan du i allmänhet göra det omedelbart efter konsultationen.

PRP-BEHANDLING HOS POSEIDONKLINIKEN

Det första som sker vid en PRP-behandling är att läkaren tar ut en liten mängdblod och blodet prepareras därefter för att utvinna största andel tillväxtfaktorer ur blodet. Detta sker genom att blodet centrifugeras med en specialcentrifug så att de röda blodkropparna kan separeras från de vita som innehåller en koncentration av blodplättar, tillväxtfaktorer och stamceller. Koncentratet som uppstår kallas plasma och eftersom det också innehåller blodplättar kallas det för Platelet Rich Plasma eller PRP. Därefter lägges lokalbedövning på ett sätt som inte påverkar verkansgraden hos PRP enligt Tom Vikens PRP-protokoll

Lokalbedövning är viktigt eftersom en PRP-behandling annarskan vara smärtsam att göra utan lokalbedövning. Många kliniker använder enbart bedövningskräm eller lägger lokalbedövning på hjässan. verkansgraden av PRP-behandlingen inte reduceras. Som nämnts ovan kan en felaktigt lagd bedövning kan vid sidan av för låg koncentration av tillväxtfaktorer, vara en av orsakerna till att PRP-behandlingen inte ger något resultat. Lokalbedövning enligt Tom Vikens PRP-protokoll et kan endast läggas av en rutinerad läkare.

Plasma med högkoncentrerad mängder av tillväxtfaktorer injiceras därefter i hårbotten runt hårsäckarna. För att behandlingen skall vara framgångsrik krävs att plasman har en tillräcklig koncentration av PRP och att den injiceras på rätt djup i hårbotten i rätt mängd enligt ett bestämt mönster.

När väl plasman injicerats i hårbotten skapar tillväxtfaktorerna reaktioner som ger en fysiologisk nybildning av de strukturer som är en förutsättning för hårväxt. Förenklat kan tillväxtfaktorna sägas väcka slumrande hårsäckar och aktivera reservceller som förstärker nybildning av blodceller, nya hårsäcksceller och hudceller. Detta resulterar i en nyare och friskare hårväxt och bättre cirkulerande hårväxt.

PRP-behandlingen tar högst 30 minuter och du kan gå tillbaka till jobbet efter avslutad behandling.

En behandlingskur med PRP omfattar fyra behandlingstillfällen som skall förläggas med en månads mellanrum. I de flesta fall har behandlingen en positiv och märkbar effekt efter fyra månader och i sådant fall måste behandlingen upprepas två gånger per år för att upprätthålla verkan.

Liksom är fallet med alla behandlingstyper fungerar inte PRP som behandlingsmetod för alla. I de fall man inte efter fyra behandlingstillfällen inte kan påvisa något resultat får konstateras att kroppen inte svarar på behandlingen som då bör avslutas.
KONTAKTA OSS

BOKA TID

Innan PRP-behandling påbörjas genomförs en konsultation som tar cirka 30 minuter. Om du bestämmer dig för att göra behandlingen kan du i allmänhet göra det omedelbart efter konsultationen.

KOSTNADSFRI KONSULTATION

Det första steget mot önskat resultat börjar vid ett personligt möte då vi skräddarsyr hårtransplantationen efter varje individs behov – för att uppnå bästa möjliga resultat.
Vill du veta mer om behandlingen?

FÖRE & EFTER

Se förbättringen genom att föra markeringen fram och tillbaka.

Poseidonkliniken

Poseidonkliniken startade år 2011 och vi sitter i trevliga och moderna lokaler på Nybrokajen  i Stockholm med enastående utsikt över Nybroviken.
KONTAKT
Måndag - fredag 09:00 - 17:00 samt helger efter överenskommelse.
Nybrokajen 5, 111 48 Stockholm